ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་གསུང་ཁྲིད

འབྱུང་གནས།: རྩོམ་པ་པོ།: དུས་ཚོད།:2008-11-30 Tag: བཀོད་པ།:

དཔྱད་བརྗོད་གསར་པ།དཔྱད་བརྗོད་ཀྱི་གྲངས་ཀ0
དཔྱད་པ་བརྗོད་པ།
དཔྱད་བརྗོད་ཀྱི་ནང་དོན།:ཡིག་འབྲུ་ལྔ་བརྒྱ་ལས་འདས་མི་ཆོག
རུས་མིང་།: གསང་རྟགས:
གསང་མིང་།
ཐོ་བཀོད།