བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་མོ་བཞུགས་སོ

འབྱུང་གནས།:རྒྱལ་སྐྱོང་ཆོས་འཁོར་གླིང་ནས། རྩོམ་པ་པོ།:མཉམ་མེད་ཙོང་ཁ་པ དུས་ཚོད།:2008-11-23 Tag: བཀོད་པ།:
ཡིག་གཟུགས་འདི་ནི་སམ་བྷོ་ཊ་ཡིན་པས་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་འདི་ལ་གཟིགས་འདོད་ཡོད་ན་་་་་་ངོས་བཤུར་བྱེད་རོགས།

དཔྱད་བརྗོད་གསར་པ།དཔྱད་བརྗོད་ཀྱི་གྲངས་ཀ3
དཔྱད་པ་བརྗོད་པ།
དཔྱད་བརྗོད་ཀྱི་ནང་དོན།:ཡིག་འབྲུ་ལྔ་བརྒྱ་ལས་འདས་མི་ཆོག
རུས་མིང་།: གསང་རྟགས:
གསང་མིང་།
ཐོ་བཀོད།