ད་ལྟའི་གནས་ཡུལ།། :| མདུན་ཤོག>ཤན་སྦྱར།>སམ་བོད།>

འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་གཟུངས

འབྱུང་གནས།:རྒྱལ་སྐྱོང་ཆོས་འཁོར་གླིང་། རྩོམ་པ་པོ།: དུས་ཚོད།:2009-02-12 Tag: བཀོད་པ།:
 
 
नमोभगवतेअपरिमितायुर्ज्ञानसुविनिश्चिततेजोरातायतथागतायार्हतेसम्यक्संबुद्धाय
ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ།    ཨ་པ་རི་མི་ཏཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་སུ་ཝི་ནི་ཤྕི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛཱ་ཡ།    
ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡཱར་ཧ་ཏེ་སམ་ཡཀ་སཾ་བུ་དྡྷཱ་ཡ།
 
तद्यथापुण्यमहापुण्यअपरिमितपुण्यअपरिमितायुपुण्यज्ञानसंभारोपचिते
ཏད་ཡ་ཐཱ་ཨོཾ་པུ་ཎྱ་མ་ཧཱ་པུ་ཎྱ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུ་ཎྱ་ཨ་པ་རི་མི་ཏཱ་ཡུ་པུ་ཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཅི་ཏེ།
सर्वसंस्कारपरिशुद्धधर्मतेगगणसमुद्गतेस्वभावपरिशुद्धेमहानयपरिवारेस्वाहा
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུ་དྡྷ་དྷ་རྨ་ཏེ་ག་ག་ཎ་ས་མུད་ག་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་པ་རི་ཤུ་དྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།།
 

དཔྱད་བརྗོད་གསར་པ།དཔྱད་བརྗོད་ཀྱི་གྲངས་ཀ0
དཔྱད་པ་བརྗོད་པ།
དཔྱད་བརྗོད་ཀྱི་ནང་དོན།:ཡིག་འབྲུ་ལྔ་བརྒྱ་ལས་འདས་མི་ཆོག
རུས་མིང་།: གསང་རྟགས:
གསང་མིང་།
ཐོ་བཀོད།