རྒྱ་བོད།
ད་ལྟའི་་གནས་ཡུལ།:མདུན་ཤོག>ཤན་སྦྱར།>རྒྱ་བོད།> གོ་རིམ།
བྱེ་བྲག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ། (གཅིག)
བྱེ་བྲག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ།   ན་མོ་བྷ་ག་བ་༢ཏེ་ཤྰཀྱ་མུ་ན་ཡེ་ཏ་ཐྰ་ག་ཏྰ་ཡྰརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷྰ་ཡ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་ རྒྱས་ཤྰཀྱ་ཐུག་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།༣ 顶礼,世尊如来善逝破魔者正等觉圆满佛释迦能仁。 བུ་དྡྷཿ བྷ་ག་བྰནྲ༤། ཏ་ཐྰ་ག...
རྩོམ་པ་པོ།:དུས་ཚོད།:2009-03-31 11:19:33བཀོད་པ།:956 དཔྱད་གཏམ།: 1 བཀླག།...
རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར་གྱི་སྙིང་ནོར།
མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ཁར་ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ལ་ཞལ་ གདམས་སུ་སྩལ་བཐར་འདོད་དཔའ་བོའི་སྙིང་ནོར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།         མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་རྗེས་མཛད།          &nbs...
རྩོམ་པ་པོ།:ཇོ་བོ་རྗེ། བཞག་པ་རིན་པོ་ཆེས་བདུས་ཚོད།:2008-11-11 23:01:30བཀོད་པ།:1463 དཔྱད་གཏམ།: 0 བཀླག།...
རྒྱ་བོད་ཤན་སྤྱར་གྱི་ལམ་གཙོ།།
ལམ་གཙོའི་རྩ་བ་བཞུགས་སོ། ། 三主要道颂 རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། 顶 礼 至 尊 一 切 上 师 རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོའི་དོན།།  一 切 佛 经 心 要 义 རྒྱལ་སྲས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས་པའི་ལམ།། 是 诸 菩 萨 所 赞 道 སྐལ་ལྡན་ཐར་འདོད་རྣམས་ཀྱི་འཇུག་ངོགས་དེ།། 有 缘 求 解 脱...
རྩོམ་པ་པོ།:རྗེ་རིན་པོ་ཆེ།དུས་ཚོད།:2008-11-10 21:34:33བཀོད་པ།:991 དཔྱད་གཏམ།: 1 བཀླག།...
共1页/3条